1- مشارکت در تألیف 5 عنوان کتاب ؛
2- مشارکت در تألیف و ارائه بیش از 20 مقاله ؛
3- مجری در ۴ طرح تحقیقاتی ؛
4- «فعال پژوهشی دانشجو» در جشنواره پژوهشی دانشگاه سال 1397 ؛
5- برگزیده «جوان نمونه» در جشنواره حضرت علی اکبر (ع) .