۱- دارای ۸ مقاله علمی و یک طرح تحقیقاتی ؛
۲- پژوهشگر برتر دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ ؛
۳- عضو بنیاد ملی نخبگان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ ؛
۴- عضو استعداد درخشان دانشگاه گیلان در دوره کارشناسی ؛
عضو استعداد درخشان دانشگاه رازی کرمانشاه در دوره کارشناسی ارشد