۱- تدوین و تألیف ۵ عنوان کتاب؛
۲- دانشجوی نمونه دانشگاهی سال ۱۳۹۸؛
۳- دانشجوی نمونه دانشگاهی سال ۱۳۹۷؛
۴- شایسته تقدیرکتاب سال دانشجویی ۱۳۹۷؛
۵- عضو انجمن نویسندگان قلم.