1. ترجمه 3 عنوان کتاب ؛
2. دارای 14 مقاله علمی پژوهشی ؛
3. مجری 2 طرح تحقیقاتی ؛
4. برنده جایزه بنیاد ملی نخبگان در سه دوره ؛
5. پژوهشگر برتر استان و دانشگاه در سه دوره.