1- تألیف 3 عنوان کتاب و ارائه 2 طرح پژوهشی ؛
2- دارای 38 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی ؛
3- دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه مازندران سال 1393 ؛
4- برندۀ جایزۀ تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 97 و 98 ؛
5- دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه تهران در سال 1396.