پنجاه و نهمین مراسم همایش

دانشمندان برگزیده سال ۱۴۰۰