پنجاه و هشتمین مراسم همایش

دانشمندان برگزیده سال ۱۳۹۹