۱. محقق سیستم¬های کنترلی در آژانس فضایی کانادا از سال ۷۷ تا ۸۸؛
۲. مهندس ارشد در بخش خصوصی هوافضای کانادا از سال ۸۰ تا ۸۱؛
۳. محقق ارشد در مرکز تحقیقات ملی کانادا از سال ۸۱ تا ۸۳؛
۴. مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تهران از سال ۸۴ تا ۸۶؛
۵. مدیر مرکز سیستم¬ها و فناوری¬های پیشرفته دانشگاه تهران از سال ۸۴ تا کنون؛
۶. مجری طرح ملی ربات انسان نمای سورنا؛
۷. ناظر طرح ملی بومی سازی ١٠ گروه تجهیزات کلیدی صنعت نفت.