1- بنیانگذار دانشگاه کرمان ؛
2- ریاست انجمن شیمی ایران به مدت هشت سال (چهار دوره) ؛
3- برنده جوایز خوارزمی، علامه طباطبائی و افضلی پور ؛
4- دانشمند سال جهان اسلام منتخب سازمان کنفرانس اسلامی ؛
5- قرار گرفتن در فهرست دانشمندان یک درصد جهان ؛
6- عضو دائم و برنده مدال فرهنگستان علوم جهان ؛
7- تربیت بیش از صد دانشجوی‌ ارشد‌ و دکترا.