۱- مستعد برتر عرصه پژوهش ؛
۲- دارای چندین مقاله علمی و پژوهشی؛
۳- تألیف ۲ عنوان کتاب ؛
۴- طلبه پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۷؛
۵- مدرس علوم معارف اسلامی.