1- مستعد برتر عرصه آموزش ؛
2- ممتاز تحصیلی مرکز فقهی طی سه سال متمادی؛
3- کارشناسی رشته مهندسی مکانیک سیالات از دانشگاه صنعتی اصفهان؛
4- استاد کارگاه های آموزشی در حوزه علمیه قم؛
5- مدرس سطوح عالی فقه و اصول.