1- مستعد برتر دو عرصه آموزش و پژوهش ؛
2- تألیف 6 عنوان کتاب ؛
3- دارای 13 مقاله علمی و پژوهشی در موضوع معارف اسلامی ؛
4- حافظ کل قرآن کریم ؛
5- مدرس سطوح عالی فقه و اصول.