پنجاه و هشتمین مراسم همایش

مخترعین برگزیده سال ۱۳۹۹