1- ثبت 7 اختراع با عنوان دستگاه خودکار و دیجیتال رگ بند دوگانه قابل استفاده در بیهوشی و جراحی ؛
2- مخترع سطح دو بنیاد ملی نخبگان ؛
3- اخذ عنوان شرکت دانش بنیان در سال 1396 ؛
4- طراحی و تولید ایده¬های نوآورانه و ثبت آن در یاپتنت آمریکا ؛
5- برگزیده 5 جشنواره علمی رویش در استان¬ها از سال1394 ؛
6- دارای 3 مقاله چاپ شده در مجلات علمی.