1- ثبت یک اختراع با عنوان مقاوم سازی درختان بادام در برابرکم¬آبی و خشکسالی ؛
2- مخترع سطح دو بنیاد ملی نخبگان ؛