۱- ثبت یک اختراع با عنوان نانوپوشش ضدآلودگی و عایق حرارتی پایه آب ؛
۲- مخترع سطح ۳ بنیاد ملی نخبگان ؛
۳- دارای ۵ مقاله در مجلات علمی داخلی و بین المللی ؛
۴- کسب بهترین معدل کل در بین دانشجویان در سال های ۸۱، ۸۲ ،۸۳ ؛
۵- دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی سال ۸۶ ؛
۶- مؤسس شرکت دانش‏بنیان از سال ۹۰.