• نویسنده بیش از 10 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس‌های ملی و بین المللی
• بیش از 10 سال استاد سطوح عالی در حوزه علمیه؛ استاد دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد؛ استاد پژوهشی مدارس و مراکز علمی تخصصی
• ارزیاب و داور علمی در مجلات و رویدادهای متعدد
• پژوهشگر برگزیده در فراخوان های متعدد آثار پژوهشی
• مبلغ نمونه و ممتاز تحصیلی در سال های متعدد و از استعداد های برتر آموزشی و پژوهشی