المنتور – مخترعین 1401

در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، تعداد 5 نفر از مخترعین جوان کشور با اهدای لوح و تندیس جایزه البرز و نیز جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 700 میلیون ریال مورد تجلیل قرار گرفتند.

مخترعین 1401

در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، تعداد 5 نفر از مخترعین جوان کشور با اهدای لوح و تندیس جایزه البرز و نیز جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 700 میلیون ریال مورد تجلیل قرار گرفتند.…

مخترعین 1400

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1399، تعداد شش نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 45 میلیون تومان مورد تجلیل قرار گرفتند.…

مخترعین 1399

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1399، تعداد شش نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ ۳۰ میلیون تومان مورد تجلیل قرار گرفتند.…