پنجاه و هشتمین مراسم همایش

دانشجویان برگزیده وزارت بهداشت سال 99