1- پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور ؛
2- دارنده عنوان مقاله برتر متخصصین داخلی کشور ؛
3- دارنده پایان نامه برتر متخصصین داخلی کشور ؛
4- دارنده عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تهران در سالهای ۹۷ و ۹۸.