1- جوان برگزیده استان فارس در سال 1397 ؛
2- تألیف 6 عنوان کتاب علمی ؛
3- دارای 30 مقاله در مجلات علمی ؛
4- ارائه 76 مقاله در کنگره های ملی و بین المللی ؛
5- دارای یک ثبت اختراع.