گفتگو با دکتر هادی اکبر زاده

ویدیوی اهدای جایزه به دانشمند برگزیده
جناب آقای دکتر هادی اکبرزاده
دارنده مدرک دکتری در رشته فیزیک
فارغ التحصیل دانشگاه پردو آمریکا و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان