انتخاب و معرفی دانشجویان برتر جایزه بنیاد البرز

به گزارش دبیرخانه جایزه بنیاد البرز، به دنبال آغاز فرایند همایش ملی نخبگان پنجاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز، دستورالعمل انتخاب و معرفی دانشجویان برتر کشور با همکاری سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و به عنوان یک دستورالعمل در سامانه‌های دانشگاه‌های سراسر کشور به منظور اطلاع دانشجویان ممتاز تمامی مقاطع دانشگاهی و دریافت مدارک ایشان درج گردید.

دانشگاه‌های سراسر کشور نسبت به معرفی دانشجویان برتر، برابر سهمیه اعلامی، در گروه‌های پنج‌گانه «فنی و مهندسی»، «علوم پایه»، «کشاورزی و دامپزشکی»، «علوم انسانی» و «هنر»، به همراه سوابق مرتبط هر یک از ایشان حداکثر تا تاریخ 20/12/1399 به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام می‌نمایند تا پس از داوری نفرات معرفی شده در کمیته علمی جایزه بنیاد البرز، از نفرات برتر در همایش ملی نخبگان پنجاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز تقدیر به عمل آید.

شایان ذکر است همایش ملی پنجـاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز (بخش نخبگان) با هـدف تقدیر از دانشمندان، مخترعان، دانشجویان وطلاب برتر سراسر کشور، طی مراسـمی در خرداد سال۱۴۰۰ بـا حضور مسئولین و شخصیت‌های علمی و فرهنگی در تهران برگزار می‌گردد.

برای دریافت دستورالعمل انتخاب و معرفی دانشجویان برتر بنیاد فرهنگی البرز کلیک کنید.

jica