دانشجویان برگزیده 1401

برگزیدگان سال 1401

گروه دانشجویان

در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، 43 نفر در بخش دانشجویی مشتمل بر 10 نفر در رشته‌های علوم پزشکی و 33 نفر در رشته‌های علوم پایه، فنی مهندسی و انسانی با دریافت جایزه 50 میلیون تومانی همراه با لوح تقدیر و تندیس جایزه البرز، مورد تقدیر قرار گرفتند.


شیوه نامه‌های سال 1401

زمان‌بندی مراحل

ثبت نام متقاضیان آزاد