پنجاه و نهمین مراسم همایش

مخترعین برگزیده سال ۱۴۰۰