یکی از مهمترین رویدادهای که در بنیاد فرهنگی البرز در سال اجراء می گردد، برگزاری دو همایش در نیمه اول و دوم سال به عنوان همایش ملی جایزه بنیاد البرز اشاره کرد.

در نیمه اول هر سال در همایش ملی از نخبگان برتر کشور در چهار گروه زیر تقدیر به عمل می‌ آید:

  • دانشمندان و مخترعان با همکاری بنیاد ملی نخبگان
  • دانشجویان علوم پزشکی با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • دانشجویان غیر پزشکی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری (سازمان امور دانشجویان)
  • طلاب علوم دینی از سوی مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور (معاونت امور نخبگان حوزه های علمیه کشور)

هدایای منتخبین شامل جایزه نقدی، تندیس ویژه و لوح تقدیر می‌باشد.

در پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز میزان هدیه نقدی گروه‌های مختلف عبارت بود از:

  • دانشمندان مبلغ جایزه هر نفر ۶۰۰ میلیون ریال
  • مخترعان مبلغ جایزه هر نفر ۳۰۰ میلیون ریال
  • طلاب مبلغ جایزه هر نفر ۲۵۰ میلیون ریال
  • دانشجویان مبلغ جایزه هر نفر ۲۵۰ میلیون ریال

که البته هر ساله سعی می شود مبلغ جایزه نقدی را به مقدار قابل توجهی افزایش داد.