دکتر مریم حسینی
دکتر مریم حسینی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء گروه علوم انسانی رشته زبان و ادبیات فارسی
برنده جایزه البرز 1401
  • سرآمد آموزشی منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400
  • سردبیر فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر از سال 1397 تا 1399
  • سردبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1398 و 1399
  • سردبیر نشریه ادبیات عرفانی از سال 1388 تا سال 1392 و از فروردین 1400 تاکنون
  • رئیس انجمن نقد ادبی ایران از سال 1394 تا سال 1397
  • صدها مقاله علمی-پژوهشی