دکتر مهران رضایی
دکتر مهران رضایی
عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران گروه فنی مهندسی رشته مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست
برنده جایزه البرز 1401
  • برگزیده جشنواره خوارزمی 1386
  • استاد جوان کارآفرین در رشته مهندسی شیمی 1397
  • دانشمند جوان برجسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در رشته مهندسی شیمی 1395
  • مدیر مهندسی و تحقیقات شرکت دانش بنیان توسعه صنایع نفت و گاز سرو
  • پژوهشگر برتر کشور در رشته مهندسی شیمی 1393
  • عضو تحریر دو مجله Q1 منتشر شده توسط انتشارات الزویر
  • صدها مقاله علمی-پژوهشی