در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، 43 نفر در بخش دانشجویی مشتمل بر 10 نفر در رشته‌های علوم پزشکی و 33 نفر در رشته‌های علوم پایه، فنی مهندسی و انسانی با دریافت جایزه 50 میلیون تومانی همراه با لوح تقدیر و تندیس جایزه البرز، مورد تقدیر قرار گرفتند.


شیوه نامه‌های سال 1401

زمان‌بندی مراحل

ثبت نام متقاضیان آزاد