طلاب حوزه‌‌ علمیه 1401

در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1401، تعداد هفت نفر از طلاب برتر علوم دینی کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 500 میلیون ریال مورد تجلیل قرار گرفتند.…

طلاب حوزه‌ علمیه 1400

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1399، تعداد هفت نفر از طلاب برتر علوم دینی کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ 3۵ میلیون تومان مورد تجلیل …

طلاب حوزه‌ علمیه 1399

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1399، تعداد هفت نفر از طلاب برتر علوم دینی کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ ۲۵ میلیون تومان مورد تجلیل …