دانشمندان 1401

در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، تعداد پنج نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال مورد تجلیل قرار گرفتند.

دانشمندان 1400

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1400، تعداد شش نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال مورد

دانشمندان 1399

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1399، تعداد پنج نفر از دانشمندان برتر کشور با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی هر نفر به مبلغ ۶۰ میلیون تومان مورد تجلیل قرار گرفتند.