دانشجویان برگزیده 1401

در همایش ملی نخبگان شصتمین سال جایزه البرز در سال 1401، 43 نفر در بخش دانشجویی مشتمل بر 10 نفر در رشته‌های علوم پزشکی و 33 نفر در رشته‌های علوم پایه، فنی مهندسی و انسانی با دریافت جایزه 50 میلیون …

دانشجویان برگزیده 1400

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1399، تعداد ده نفر از دانشجویان برتر علوم پزشکی کشور و بیست و سه نفر از دانشجویان برتر سایر علوم با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه …

دانشجویان برگزیده 1399

در همایش ملی نخبگان پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز در سال 1399، تعداد ده نفر از دانشجویان برتر علوم پزشکی کشور و بیست و سه نفر از دانشجویان برتر سایر علوم با اهدای لوح تقدیر، تندیس و جایزه …